Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Let op: wij hanteren beperkte voorraad. De gemiddelde levertijd bedraagt hiervoor 3-4 weken. Zoekt u iets bijzonders en vind u niet uw maat of kleur, u kunt dan altijd mailen met vragen over de mogelijkheden naar info@latexmode.nl. Vergeet dan niet uw maat te mailen en of u dames of heren kleding wenst. 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht te weten 14 kalenderdagen;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand, te weten 14 kalenderdagen (uitgezonder op maat gemaakte kleding);
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
Artikel 2 - Identiteit
Bedrijfsnaam: 4BM
Handelsnaam: Latexmode.nl
E-mailadresinfo@latexmode.nl op werkdagen binnen 24 uur antwoord.
Telefoonnr:  06-83579289 (alleen whatsapp)
KvK-nummer: 69514984
BTW-identificatienummer: NL132545354B01


Artikel 3 - Algemene voorwaarden
# Indien u een bestelling heeft bevestigd, betreft dit een officiële order bij www.latexmode.nl en is een koopovereenkomst tot stand gekomen. De latex kleding wordt door ons op uw maat besteld en waar mogelijk in uw gewenste kleur.
Latexmode.nl heeft haar algemene voorwaarden juridische afgestemd op de daarvoor geldende Wet kopen op afstand en de wetgeving vanuit het Burgelijk Wetboek.
# Artikelen die niet passen of niet naar wens zijn kunt u binnen 14 dagen retourneren. U ontvangt uw geld retour, een tegoedbon of een ander artikel. Het kostuum dient binnen 14 dagen na aflevering op uw adres in het bezit te zijn van Latexmode.nl danwel, ongewassen, ongeparfumereerd, niet gedragen en in de originele hele verpakking. Kapotte, beschadigde en/of gedragen kostuums en op maat/bestelling gemaakte kleding worden niet retour genomen. Ook artikelen buiten de retour termijn worden niet retour genomen.
# Beschadigd product: Indien u een product onverhoopt beschadigd of kapot ontvangt dient u dit binnen 24 uur aan Latexmode.nl door te geven. Dit kunt u doen via info@latexmode.nl. Alle artikelen worden voor verzending vastgelegd en gescand en gedurende vier maanden bewaard. Een beschadigd product valt dan ook niet onder de 14 dagen zichttermijn en dient u binnen 24 uur, na ontvangst, gemeld te hebben. Voor vragen kunt u terecht op info@latexmode.nl
# Artikelen die op bestelling of maat worden gemaakt (latex kleding) kunnen niet worden geruild en vallen niet onder de termijnen als genoemd in deze gestelde voorwaarden.
# Dit geldt om hygiënische redenen ook voor pruiken en kinky lingerie.
# Verzendkosten voor het retourneren of ruilen van een artikel komen voor eigen rekening.
Latexmode werkt met de bekende koeriersdiensten in Nederland, o.a. DHL, PostNL, Kiala of DPD koeriers Nederland. Een gedeelte van de kosten komt hierbij voor Latexmode.nl Bestellingen boven de €50,00 worden gratis verzonden.
# Indien besteld, kan bij drukte een artikel reeds worden verzonden zonder dat de betaling is gecontroleerd. Het niet van te voren betalen, betekent niet dat de order dan wordt geannuleerd. Een annulering dient u zelf door te geven.
# Uw bestelling wordt binnen 48 uur verzonden, mits op voorraad en niet op bestelling gemaakt. Veel 100% natuurlijke latex producten worden voor u op bestelling gemaakt. De levertijd is dan ongeveer twee tot vier weken. Indien wel op voorraad betekent dit dat binnen 48 uur de bestelling wordt aangeboden aan onze koerier. Tijdens drukke perioden kan de voorraad weergave op de site iets achterlopen. Indien u 100% zekerheid wenst van de leveringsdatum kunt u ten aller tijden contact opnemen met Latexmodel via info@latexmode.nl
Latexmode.nl maakt gebruik van officieel aangeleverde foto's van groothandelaren en fabrikanten met copyright. Deze foto' s mogen niet worden gekopieerd van de site of social media en zijn niet voor eigen gebruik. De foto's zijn vastgelegd en naar waarheidsgetrouw gemaakt. Belichting kan de kleur mogelijk iets anders aangeven maar zal zoveel mogelijk worden vermeld. Bij twijfel adviseren wij u van te voren navraag te doen. Geeft u ook duidelijk door welke kleuren u wenst, zodat deze worden gemaakt.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
# de prijs inclusief belastingen;
# de eventuele kosten van aflevering;
# de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
# het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
# de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
# de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
# de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
# indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
# de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
# de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
# de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
# de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 
Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het bevestigen hiervan.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 
Artikel 6 - De prijs
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Er door de consument redelijkerwijs vanuit kan worden gegaan dat er bij de prijs, of bij het eindbedrag mogelijk een fout in de berekening is opgetreden. Uiteraard dient dit met de consument te worden besproken alvorens iets wordt toegezonden.
4. Indien op de website een prijs staat vermeld, waarvan de consument redelijkerwijs kan begrijpen, dat dit een foutieve opgave betreft is latexmode.nl niet verplicht dit te leveren. Latexmode.nl dient hierover contact te leggen met de consument om hem alsnog in de gelegenheid te stellen een nieuwe koopovereenkomst aan te gaan.
 
Artikel 7 - Conformiteit
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 - De bestelling
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, op maat gemaakte kleding;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn (pruiken, latex, lingerie, stay up kousen);
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden zoals B-keuze artikelen;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 
Artikel 9 - De uitvoering van de bestelling
1. Latexmode.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. Onze koerier kan niet leveren op een postbusadres.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Latexmode geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 48 uur na ontvangst van de betaling uitvoeren, indien op voorraad (geldt niet voor op bestelling gemaakte kleding). Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht. Mocht de levertijd langer dan 1 maand worden, dan heeft de consument in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Latexmode zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit in overleg met de klant.
5. Dit artikel is niet van toepassing voor op maat bestelde en gemaakte kleding. Latex kleding op maat is tevens een product naar duidelijke persoonlijke aard.
 
Artikel 10 - Levering
De door Latexmode opgegeven uitlevertijd van 48 uur is slechts indicatief en geldt niet voor op bestelling gemaakte kleding. Dit is het geval als het kostuum op voorraad is. Indien het kostuum niet op voorraad is ontvangt u hierover bericht en wordt er direct vermeldt wanneer het wel kan worden toegezonden. Mocht de levertijd worden overschreden met 30 dagen bent U gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Indien u spoed heeft met een kostuum dient u het dus direct bij de bestelling door te geven of van te voren te vragen naar de voorraad van het kostuum; info@latexmode.nl. U kunt ten aller tijden via e-mail contact opnemen over de voorraad en levering.
 
Artikel 11 - Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen op moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan latexmode te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Latexmode behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 12 - Ruilen en retourneren
Voor al uw aankopen geldt een zicht termijn van veertien dagen, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. Een online winkel heeft immers geen paskamer. Om vergissingen en foutieve bestellingen te voorkomen, kunt u bij twijfel vragen mailen naar info@latexmode.nl
In deze periode kunt u uw bestelling(en) ongebruikt (ongewassen, ongeparfumeerd), onbeschadigd, compleet en in de hele originele onbeschadigde verpakking naar ons retour zenden en ruilen voor andere artikelen of een creditering van uw geld. De verzendkosten komen voor uw eigen rekening. Kostuums die niet voldoen aan deze voorwaarden worden niet retour geaccepteerd. 
De bestelling(en) dient binnen de veertien dagen, na ontvangst op uw adres, in het bezit te zijn van Latexmode.nl. Geeft duidelijk uw naam (afzender) en adres en reden van retourneren aan. Indien het pakket later dan veertien dagen retour is bij Latexmode.nl dient u te kunnen aantonen dat u het uiterlijk 12 dagen na ontvangst heeft geretourneerd. Bewaar daarom het nummer van uw pakketzegel altijd goed.
LET OP: de volgende artikelen kunnen vanwege (hygiëne) redenen niet worden geruild: lingerie en stay up-kousen die uit de verpakking zijn gehaald,  B-keuzes en op maat gemaakte artikelen mogen niet geruild worden!! Denk er van te voren bij het aankopen van deze artikelen goed over na, voordat u het aanschaft. U kunt voor vragen ten allen tijden contact opnemen met latexmode.nl.
U kunt uw pakket retourneren naar:
Latexmode
Coolhaven 183
3015 GC Rotterdam

Doet u hier uw ordernummer bij tezamen met uw rekeningnummer en reden van retournering. Indien u een andere artikel of andere maat wenst kunt u dit ook aangeven en zorgt Latexmode ervoor dat u het andere artikel of een andere maat ontvangt. Indien u uw volledige bestelling retour stuurt waarbij u geen verzendkosten heeft betaald worden de verzendkosten in mindering gebracht op het retour te betalen bedrag.

LET OP: Beschadigd artikel: Wij bekijken onze producten voor verzending goed na. Mocht u onverhoopt toch een beschadigd artikel ontvangen dient u dat binnen 24 uur na ontvangst te melden via info@latexmode.nl.  Zoals u begrijpt werken wij met kinky en fetisj kleding die vaak voor eenmalig gebruik zijn. Derhalve dient dit binnen 24 uur te worden gemeld. Hierna kunnen wij een beschadigd product niet meer als zodanig retour accepteren. Indien een beschadigd product retour wordt gezonden wordt beoordeeld wat de waarde van het product nog betreft.
 
Artikel 13 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen Latexmode.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Latexmode hanteert de daarvoor geldende Wet kopen op afstand tezamen met het Burgelijk Wetboek.
 
Artikel 14 - Wijziging van de voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geeigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest 
 
Artikel 15 - Contact 
Latexmode.nl werkt veelal buiten Europesche kantoortijden. Dit betekent dat contact loopt via e-mail info@latxmode.nl. Reacties op uw e-mail zullen vooral in Nederlandse avonduren worden ontvangen door de consument. Binnen 24 uur ontvangt u een reactie van ons.